S účinnosťou od 1.3.2016 úrad zavádza v rámci oznámenia koncentrácie nový spôsob úhrady správneho...
detail článku
Nový nástroj určený na prácu so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže je COM...
detail článku
S cieľom minimalizovať právnu neistotu z pohľadu podnikateľa v oblasti vertikálnych dohôd, a t...
detail článku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.